Grin中国爱好者|翻译了ciecle.com的MimbeWimble报告

原译文链接:[https://mp.weixin.qq.com/s/P-E5yiyPRJLxgZiJHDJQDQ]
原文链接:https://www.circle.com/en/research/mimblewimble

我们团队认为circle.com发布的这篇MimbleWimble的报告有一学习意义,团队成员翻译了这篇文本并补发,仅供爱好者们学习使用!
水平有限难免存在错漏,欢迎大家指正!

com%E7%9A%84MimbleWimble%E6%8A%A5%E5%91%8A_Page1

1 Like